Warunki użytkowania

Regulamin serwisu internetowego Tureczek.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin serwisu internetowego Tureczek.pl, zwany dalej regulaminem, określa prawne podstawy oraz zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tureczek.pl, zwanego dalej serwisem.
 2. Administratorem serwisu Tureczek.pl (serwis dostępny pod adresem http://www.tureczek.pl/) jest firma NetART Michał Sidorowicz Osiedle Miranda 6. 62-700 Turek posiadająca NIP: 6681109102 oraz REGON 311077789, telefon kontaktowy: 888242422  (zwany dalej administratorem).
 3. Postanowienia regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, stanowiących jego integralne części, wraz z przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu.
 4. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Przed założeniem konta w serwisie należy uważnie przeczyta regulamin.
 5. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi, nie stanowią inaczej.
 6. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z serwisu jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.
 7. Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników.

§ 2

Definicje

 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. administrator – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, prowadzący serwis internetowy Tureczek.pl pod adresem internetowym www.tureczek.pl;
  2. serwis - portal fotograficzny Tureczek.pl umieszczony pod adresem internetowym www.tureczek.pl, umożliwiający użytkownikom na korzystanie z jego zasobów oraz zamieszczonych tam zdjęć oraz innych treści na wskazanych w dalszej treści regulaminu zasadach;
  3. regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników i administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu;
  4. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do funkcji oferowanych przez serwis.

§ 3

Zasady korzystania z serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania przez użytkowników z usług świadczonych przez administratora na stronach serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z usługi uzależnione jest od akceptacji przez użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług polegających na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na serwis, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne użytkownika z serwerami administratora i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie usług, dla których administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do forum dyskusyjnego, mogą szczegółowo określać te regulaminy.
 7. Ochronę danych osobowych użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach serwisu regulują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Podając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów oraz sieci administratora, a także nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z usługi serwisu.
 9. Zakazana jest samowolna ingerencja w kształt lub treść stron internetowych serwisu.
 10. Jeżeli część usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.
 11. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
 12. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część serwisu w całości i we fragmentach, w szczególności do materiałów prasowych, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony serwisu, są zastrzeżone na rzecz administratora lub autorów zdjęć.
 2. Przekazywanie osobom trzecim pobranego z serwisu materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego z serwisu materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik, umieszczając w serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników. W przypadku umieszczenia w serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością serwisu, jak również ich usunięcia.
 5. Wydawca Portalu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 6. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora serwisu lub osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz szaty graficznej serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności, bez zgody administratora serwisu, zabronione jest:
  1. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczające poza potrzebę dozwoloną prawem;
  2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  3. umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  4. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach.
 8. Treści zamieszczone w serwisie stanowią własność administratora lub innych osób. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Znaki towarowe opublikowane w serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pózn. zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników (oraz inne osoby nieuprawnione) jest niedozwolone.
 9. W celu zapewnienia jak najwyższych standardów ochrony danych osobowych użytkowników administrator serwisu wprowadza do stosowania zasady polityki prywatności serwisu.
 10. Zasady polityki prywatności, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5

Wstawianie komentarzy

 1. Użytkownicy korzystający z serwisu mają prawo w miejscach do tego przeznaczonych do swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, zwanych dalej komentarzami, z zastrzeżeniem jednak ust. 2. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi wyłącznie użytkownik, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem oraz odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz innych naruszeń.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. naruszają normy społeczne lub obyczajowe albo są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  4. są wulgarne lub obsceniczne;
  5. propagują przemoc fizyczną lub psychiczną, nienawiść rasową, religijną, narodową lub są w inny sposób naganne;
  6. propagują treści nazistowskie lub komunistyczne, czy też inny system totalitarny zakazany przez prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe;
  7. są reklamą lub promocją, za wyjątkiem sytuacji, gdy administrator serwisu wyrazi zgodę na zamieszczenie treści reklamowych lub promocyjnych.
 3. Administrator ma prawo usunięcia komentarzy niezgodnych z ust. 2, a także innych komentarzy uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dodatkowo, w zakresie komentarzy wulgarnych lub obscenicznych, administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 2 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 4. W przypadku uznania przez administratora, że użytkownik serwisu narusza prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe, administrator zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, prokuratury, policji i innych uprawnionych organów, o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez użytkownika wraz z udostępnieniem jego danych będących w posiadaniu administratora.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane przez administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w serwisie wraz z podaniem stosownego komunikatu.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się stosownego komunikatu w serwisie. Korzystanie przez użytkownika z zasobów serwisu po ogłoszeniu informacji o zmianie regulaminu, oznacza akceptację zmienionej treści regulaminu.
 3. Administrator ma prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej serwisu.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, administrator ma prawo do jego interpretacji oraz wiążącej wykładni.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.

Udostępnij

Polecane zdjęcie

Wiecej w TURECZEK.PL

DSC08444 Czajków 1647519011408 Turek ul. Kościuszki nr 13 DSC_0174 Dzierzbin Kościół WŚ 20160524_181436 DSC05655 14068105_1432966453385764_6780089331046686603_n

Polecamy na FB